foto dům 1

Nabí­dka služeb

OBZOR - stavební bytové družstvo Slavičn poskytuje komplexní služby replicas hublot týkající se správy bytového fondu, jak pro členy družstva, tak i pro cizí subjekty - společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) na základě› mandátní smlouvy.

V současné době› spravujeme cca 1500 bytů v lokalitách:
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová, Štítná nad Vláří, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Luhačovice, Vlachovice, Vysoké Pole, Drnovice, Újezd, Nedašov, Návojná.

Komplexní správa zahrnuje poskytování těchto služeb:

Služby v oblasti účetní, ekonomické a finanční

 • kompletní vedení podvojného účetnictví domu
 • zpracování účetní závÄ›rky a daňového pÅ™iznání k dani z pÅ™íjmu právnických osob
 • zajištÄ›ní pÅ™edpisu a plateb nájemného
 • zajištÄ›ní ročního vyúčtování služeb na jednotlivé byty
 • evidence dlužníků a vymáhání pohledávek
 • zajištÄ›ní archivace veškerých účetních dokladů
 • pomoc se zajištÄ›ním financování rekonstrukcí včetnÄ› využití dotačních programů
 • registrace a další povinnosti ve vztahu SVJ


Služby v oblasti technické

 • vedení provozní a technické dokumentace domu včetnÄ› archivace
 • zajištÄ›ní smluv s dodavateli energií a dodávek tÄ›chto energií
 • zajišÅ¥ování oprav, rekonstrukcí a údržby společných částí domu externími dodavateli
 • zajištÄ›ní periodických revizí elektroinstalace a plynoinstalace a následných oprav
 • zajišÅ¥ování požární ochrany společných částí domu
 • zajištÄ›ní odečtu měřidel a zajištÄ›ní kontrol měřidel
 • pomoc pÅ™i zpracování návrhů plánů oprav, rekonstrukcí a modernizaci domu
 • zajištÄ›ní funkce koordinátora BOZP na staveništi
 • zajištÄ›ní zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetnÄ› zajištÄ›ní potÅ™ebných  povolení


Ostatní služby

 • sjednání pojištÄ›ní nemovitosti v rámci replicas rolex rámcové pojistné smlouvy, která nabízí široké krytí pojistných rizik pÅ™i  velmi výhodné cenÄ› pojistného, vyÅ™izování a likvidace pojistných událostí
 • pomoc pÅ™i založení společenství vlastníků jednotek (SVJ) dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • zpracování prohlášení vlastníka a pÅ™evod jednotlivých bytů do vlastnictví
 • pronájem nebytových prostor
 • provádÄ›ní kopírovacích prací